Samen verder


28 september 2022


Graag delen we hiermee de voortgang van de werkgroep Samenwerking Gapinge Veere.

We kunnen ons voorstellen dat de gedachte bij u opkomt waarom het zoveel tijd kost; de reden is dat we kiezen voor zorgvuldigheid boven haast.

Na de zomervakantie zijn we als samenwerkingsgroep weer verder gegaan met het bespreken van de punten die we graag in de Samenwerkingsovereenkomst willen hebben en werken we aan een concept Samenwerkingsovereenkomst.

Ook zijn we bezig geweest om het Beleidsplan vorm te geven.

In oktober willen we de beide documenten verder afmaken zodat ze als voorstellen in november in de gezamenlijke kerkenraadsvergadering kunnen worden gepresenteerd.

Tegen die tijd willen we ook met u meer details gaan delen om u mee te nemen in de voortgang.

Het streven is om na besluitvorming door de kerkenraden in december de beide definitieve documenten te ondertekenen.

 

In de bijeenkomsten en vergaderingen die we als kerkraadsleden van Gapinge en Veere gezamenlijk hebben gehad blijkt steeds weer de bereidheid om samen één geloofsgemeenschap te willen vormen en zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar te willen nemen. Dat geeft ons als werkgroep hoop en energie om op de ingeslagen weg door te gaan.

 

Met elkaar verbonden.

De werkgroep Samenwerking Gapinge Veere

Hugo de Ridder

6 juni 2022


Werkgroep Samenwerking Gapinge – Veere


Uit de gezamenlijke kerkenraad is een werkgroep samengesteld van vier ambtsdragers, Marieke Volmer, Lies Sturm, Margot Corbijn en Hugo de Ridder. Zij hebben de opdracht van de kerkenraad om onder begeleiding van gemeentebegeleider Bart van Noord te inventariseren waar de samenwerking de afgelopen jaren tekort is geschoten en hoe die de komende tijd opnieuw gestalte kan gaan krijgen. In de samenwerking gaat het niet om een fusie tussen beide gemeenten, wel om inhoudelijke samenwerking op de terreinen waar dat mogelijk is.

Uit het eerste gesprek kwam dat we graag met elkaar verder willen. Daarvoor moeten we goede afspraken maken en vastleggen, investeren in de onderlinge band en het vertrouwen in elkaar. Goede communicatie is erg belangrijk.

Uitgangspunt is dat we met alle gezamenlijke kerkdiensten één geloofsgemeenschap vormen waar iedereen zich - ongeacht de plek- thuis moet kunnen voelen en niet te gast is.

Tijdens het tweede gesprek is de praktijk van één geloofsgemeenschap vertaald naar enkele terreinen van het kerkenwerk zoals de kerkdiensten, zondagse bloemen, kerkblad, gezamenlijk vergaderen van kerkenraad en colleges. Ook is besproken hoe die geloofsgemeenschap in de stoffelijke zaken en financieel gestalte kan worden gegeven. Alles vanuit een gezamenlijk gedeelde verantwoordelijkheid.

De werkgroep zal in overleg met de kerkraad met voorstellen komen, zo mogelijk, in de vorm van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst, een aangepast beleidsplan en waar nodig losse werkafspraken. Het proces van opnieuw afstemmen op elkaar en de drijfveren daarvoor wil de groep graag overbrengen op de gezamenlijk kerkenraad, colleges en op de hele gemeente.

In de werkgroep heerst een sterke wens om als één geloofsgemeenschap samen verder te gaan zodanig dat iedere “wijk” zijn eigenheid behoudt en zich bij de ander thuis voelt.


Namens de werkgroep,  Hugo de Ridder